ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ CHẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ CHẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Trước thực trạng có nhiều tai nạn lao động xảy ra trong quá trình làm việc, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016, trong đó quy định các đối tượng đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động bao gồm các nhóm sau.

 1. Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
 2. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
 3. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 4. Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Tùy từng nhóm đối tượng khác nhau mà nội dung đào tạo, cấp chứng chỉ an toàn lao động cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng về cơ bản, bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: tổ chức bộ máy quản lý, thực hiện quy định an toàn lao động; phân định quyền và trách nhiệm cho các đơn vị thực hiên công tác vệ sinh an toàn lao động tập huấn các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động…
 • Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
 • Phân tích, đánh giá rủi ro và đưa ra kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
 • Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;
 • Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
 • Quản lý máy móc, trang thiết bị, vật tư, chất hóa học có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động
 • Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Sau khi hoàn thành khóa học theo đúng mục tiêu đề ra, người học sẽ được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành.

Khi có nhu cầu đào tạo, cấp chứng chỉ an toàn lao động, người học có thể tới các cơ sở của SCF để đăng ký, hoặc chúng tôi sẽ trực tiếp xuống doanh nghiệp giảng dạy nếu số lượng người học lớn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.