Quy định mới về văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học

Nghị định 88/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó quy định về văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học
Hệ thống văn bằng giáo dục đại học bao gồm:
1- Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra cặc 6 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo.
2- Bằng thạc sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo.
3- Băng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra tắc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo
4- Văn bằng trình độ tương đương là văn bằng quy định tại (“) dưới đây.
Văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thủ thuộc hệ thống giáo dục đại học bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ, được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo quy định tại Điều 14 Nghị định này (“) (Trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù).
Chúng chỉ đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thủ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ quy định hoặc cấp cho người học cụ thì đạt yêu cầu các chứng chỉ phù hợp với quy định về cấp chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù
Nghị định nêu rõ, trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù là trình độ của người đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo chuyên sâu đặc chủ sau đây.
Chương trình có khối lượng học tập từ 150 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương hoặc có khối lượng học tập từ 30 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học
Chương trình có khối lượng học tập từ 80 tín chỉ trở lên đối với người có trình độ tương đương Bắc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Căn cứ vào quy định về điều kiện đầu vào, khối lượng học tập tối thiểu, chuẩn giảng viên, chuẩn đầu ra và các chuẩn khảo trong chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù được xếp vào bắc tương ứng trong khung trình độ quốc gia Việt Nam.